در حال نمایش 17 نتیجه

نمایش 9 24 36

بلوک سیمانی سبک چهارجداره 40×20×20


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک دوجداره 40×20×10


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک دوجداره 40×20×15


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک دوجداره 40×20×20


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک دوجداره 50×20×14.5


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک دوجداره 50×20×7.5

15,210 تومان


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک دوجداره 50×20×9.5

15,750 تومان


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک سه جداره 40×20×10


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک سه جداره 40×20×15


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک سه جداره 50×20×14.5

23,000 تومان


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک سه جداره 50×20×20

28,500 تومان


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک سه جداره 50×20×9.5


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی نیمه دوجداره 25×20×10


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی نیمه دوجداره 25×20×15


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی نیمه دوجداره 25×20×20


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی نیمه سه جداره 25×20×10


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی نیمه سه جداره 25×20×15


 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک          ✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه                      ✔️ پوکه معدنی وصنعتی

بلوک سیمانی سبک

به جرأت می‌توان گفت که بلوک سیمانی سبک امروزه یکی از پرکاربرد‌ترین مصالح ساختمانی در دیوار‌چینی محسوب می‌شود. این مصالح ساختمانی با وزن کم، با استفاده از تکنولوژی روز ساخته می‌شوند و به مرور توانسته‌اند جای بسیاری از مصالح ساختمانی سنتی را بگیرند. مزایای بلوک سبک در مقایسه با بلو‌ک‌های قدیمی سبب شده محبوبیت این محصول روز به روز افزایش یابد و تولیدکنندگان بسیاری به سراغ آن بروند. دلیل اصلی قیمت این نوع بلوک نیز مصالح به کار رفته در ساخت آن است که در واقع هر چه کیفیت مصالح بیشتر باشد قیمت بلوک نیز بیشتر می‌شود.

به طور خلاصه بلوک سبک مخلوطی تشکیل شده از سیمان، سیلیس، گچ و پودر آلومینیوم است که در شرایط ویژه فشار و دما و در اندازه‌های گوناگون تولید شده و به بازار عرضه می‌گردد. بلوک‌های سبک همچنین پتانسیل بالایی برای بکارگیری به عنوان مصالح پایه دارند که در ادامه این نوشته به آن‌ها می‌پردازیم.

تعریف بلوک سیمانی سبک

همانطور که پیش از این ذکر شد، بلوک‌ سبک، بلوک‌ متخلخلی می‌باشد که در شرایط دمایی و فشار تولید می‌گردد. به بیانی دیگر می‌توان اشاره کرد که از ترکیب آب با ماسه، ریزدانه، سیمان و انواع پوکه‌های معدنی تولید می‌‌گردد و این ترکیبات هم با تغییر نوع بلوک، تغییر می‌کنند. قابل توجه است که در هر صورت وجود حباب‌های هوا در بافت این بلوک‌ سیمانی ثابت بوده و جزئی از بافت آن محسوب می‌شود. این بلوک‌ها انواع گوناگونی دارند که در ادامه به معرفی هر کدام با ذکر کاربری می‌پردازیم. بلوک‌ سیمانی سبک کاربرد‌های بسیاری دارد که شامل مواردی چون: کف سازی سازه‌ها به صورت فوم بتن و نوعی جایگزین برای آجر در ساختمان‌سازی می‌شود.

با توجه به اینکه بلوک سبک دارای بافت متخلخل و اسفنجی می‌باشد، می‌شود از آن به عنوان یک عایق مناسب در مقابل صدا و گرما استفاده کرد. این ویژگی سبب شده تا از آن در ساخت دیوار هم استفاده کنند و استفاده از این نوع بلوک‌ها تلفات و خسارات ناشی از زلزله را تا مقدار زیادی کاهش خواهد داد. همچنین استفاده از بلوک‌ سیمانی سبک در ساختمان‌سازی تا حد چشم‌گیری منجر به کاهش هزینه‌ و زمان شده و از طرفی دیگر، باعث صرفه جویی در هزینه‌ی حمل و نقل و سهولت انجام کار می‌شود.

بررسی ساختار تشکیل دهنده بلوک سیمانی سبک

در سازه‌های بلندتر از یک الی دو طبقه که وزن بنا و مصالح در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار می‌باشد از این نوع بلوک سیمانی استفاده می‌کنند. بلوک‌های سبک وزن به علت وزن پایینی که دارند، استحکام کمتری در مقایسه با بلوک‌های متراکم و بلوک سیمانی سنگین دارند.

در ساخت این محصول به جای ماسه از پوکه‌های معدنی یا اصطلاحا پومیس که ظاهری دقیقاً شبیه ماسه دارند، اما از آن سبک‌تر هستند، همراه با ترکیب آب و سیمان استفاده می‌کنند. مزیت اصلی بلوک سیمانی سبک در مقایسه با بلوک‌های متراکم و سنگین این می‌باشد که بلوک سبک از ترکیبی ساخته شده که خواص عایق صدا، حرارت بالاتر و وزن واحد سبک‌تری دارند. بلوک سبک با جابجایی راحت در پروژه‌های بزرگ منجر به صرفه جویی در زمان و هزینه مواد می‌گردد.

چگالی سنگدانه با استحکام بلوک متناسب می‌باشد، بنابراین سنگدانه‌های “فوق العاده سبک” مثل خاک رس منبسط شده و پوکه که در عملکرد حرارتی عالی استفاده مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای مقاومت فشاری نسبتاً کمی می‌باشند.

بررسی ابعاد بلوک سیمانی سبک

در کل بلوک‌ سیمانی را با توجه به درخواست مشتری‌ها در اندازه‌های گوناگونی می‌شود تولید کرد، اما، استاندارد ابعاد بلوک‌ سیمانی به شکل زیر است:

• ۲۰ * ۳۰ * ۴۰

• ۲۰ * ۲۰ * ۴۰

• ۱۰ * ۲۰ * ۴۰

پیش از خرید توجه نمایید که برای تهیه بلوک سیمانی حتما باید با توجه به ابعاد پروژه مورد نظر خرید کنید.

بررسی بلوک سیمانی سبک نوع لیپر

بلوک‌های سبک سیمانی تولید شده با گرانول‌ پرلیت صنعتی و پوکه اسکوریا از پرکاربردترین بلوک‌های سبک سیمانی می‌باشند. از این محصول برای دیوارهای محیطی، تیغه‌های جداکننده در واحد ساختمانی، تیغه‌های داخلی و … استفاده می‌کنند. دانه صنعتی استفاده شده در بلوک سیمانی سبک، لیپر پرلیت می‌باشد که هشتمین ماده عایق در جهان است. بلوک‌ لیپر در دو نوع معمولی و سوپر لیپر تولید می‌گردد که به شکل دوجداره در عرض های ۷، ۱۰، ۱۵، ۲۰ سانتی متر و از نوع سوپرلیپر سه جداره در عرض‌ ۱۰ و ۱۴ سانتی‌متر در دسترس قرار می‌گیرد.

تمامی محصولات بلوک سبک ساختمانی با آخرین تکنولوژی‌های روز دنیا و با ماشین آلات اتوماتیک فرآوری شده و در کوره‌های بخار بر روی پالت‌های فلزی تولید می‌‌گردند. در تولید این مصالح ساختمانی از الیاف پلی پروپیلن هم استفاده شده است که منجر به افزایش مقاومت فشاری ۱۸ درصد، استحکام کششی ۳۴ درصد، مقاومت خمشی تا ۱۵ درصد و طراحی ماهیچه‌ها و خطوط منحنی به حالت بلوک می‌شود. تسمه‌های سبک وزن نیز مقاومت ضربه جانبی بلوک را بیشتر می‌کنند. همچنین بلوک لیپر مقاومت بسیار زیادی در مقابل آتش نشان می‌دهد و عایق صوتی و حرارتی مناسبی است.

بلوک سیمانی سبک فوم دار

این نوع بلوک سیمانی سبک به طور معمول از بتن کف یا کف فوم تولید می‌شود. ماده‌ی فوم بتن نیز ترکیبی از سیمان، ماسه بادی نرم، پوکه‌ی معدنی، فوم کفی و آب می‌باشد. این بلوک به علت تخلخل در ساختارش بسیار سبک می‌باشد و وجود فوم در مرکز بلوک به عنوان عایق و ضد زلزله عمل می‌‌نماید. این نوع بلوک سیمانی مثل یک خازن حرارتی عمل می‌کند که مانع از انتقال گرما و سرما به داخل و بیرون بنا می‌شود.
این بلوک‌ها به علت عایق بودن، جهت صرفه جویی در مصرف انرژی یک انتخاب کاملا مناسب هستند و ساختمانی که با به استفاده از این بلوک ساخته می‌شود، خاصیت آب گریزی زیادی دارد و علاوه بر سازگاری که با محیط زیست دارد، عایق حرارتی، رطوبتی و صوتی هم می‌باشد. همچنین بلوک سبک فوم دار برای ساخت دیوارهای پارتیشن و پرکننده‌های دیوار و سقف سازه استفاده می‌شود.

بلوک سبک نوع هبلکس

بلوک سبک هبلکس یک نوع بتن متخلخل می‌باشد و از انواع بلوک ساختمانی سبک است که مقاومت بسیار بالایی دارد و به عنوان عایق حرارتی و صوتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیم‌کشی از درون هبلکس به آسانی انجام می‌شود و با استفاده از این محصول کار ساختمانی تا حد بسیار زیادی تسهیل می‌‌گردد.

برای ساخت بلوک سیمانی سبک نوع هبلکس از مخلوط سیلیس، سیمان، پودر آلومینیوم و آهک استفاده می‌کنند و این محصول در دمای دویست درجه سانتی‌ گراد و در فشار دوازده اتمسفر تولید می‌گردد.
بتن هوادهی اتوکلاو شده با نام اختصاری AAC که یک نوع بلوک بتنی سبک می‌باشد هم از انواع بلوک هبلکس است. این بلوک‌ را می‌شود در بخش‌های دیگر بنا از جمله: لوله‌گذاری و سیم‌کشی‌ نیز مشاهده نمود. ابعاد بلوک هبلکس را در ایران می‌‌شود تا طول ۶۰۰، ارتفاع ۲۵۰ و ضخامت‌های گوناگون تا ۵۰۰ میلی‌متر پیدا کرد.

مزیت‌های بلوک سیمانی سبک هبلکس

• از ویژگی‌های بلوک سبک هبلکس یا بلوک ACC، می‌‌شود به وزن سبک آن اشاره کرد.
• وزن این بلوک‌ بر متر مکعب محاسبه شده و استفاده از آن بلوک‌ باعث کاهش مصرف فولاد می‌گردد.
• بلوک سبک سیمانی هبلکس قابلیت برش دارد.
• همانطور که پیش از این ذکر شد، این بلوک عایق‌ بسیار خوبی برای گرما و صدا می‌باشد. این ویژگی منجر به کاهش هزینه‌ سرمایش و گرمایش در بنا خواهد شد و این بلوک‌ها در انتقال گرما و آتش کند عمل می‌کنند که این ویژگی باعث شده تا از گسترش آتش در سازه جلوگیری نمایند. استفاده از این بلوک‌ سیمانی سبک وزن در صنعت ساخت و ساز باعث می‌شود کار بسیار سریع‌تر انجام شود. این بلوک‌ سیمانی هیچگونه زباله ای تولید نمی‌کنند، چرا که زباله‌های آن به عنوان پوکه مورد استفاده قرار می‌گیرند. مقاومت محصول یکی دیگر از ویژگی‌های این بلوک سبک می‌باشد که باعث می‌شود سازه‌ها در مقابل زمین لرزه‌ها و فشارهای بیرونی مقاومت زیادی از خود نشان دهند.

هنگام خرید بلوک هبلکس باید به چه چیزهایی باید توجه کرد؟

در بازار مصالح ساختمانی، بلوک‌های هبلکسی که در دیوارهای داخلی بنا مورد استفاده قرار می‌گیرند، دارای ضخامت ۱۰ و بلوک‌هایی که برای دیوارهای اطراف استفاده می‌شوند، در ضخامت‌های ۱۵ سانتی‌متر یافت می‌شوند. در زمان خرید بلوک سیمانی سبک به این نکته دقت کنید که بلوک هبلکس در دو نوع اتوکلاوی و غیر اتوکلاوی تولید می‌شود و نکته‌ی دیگری که باید به آن توجه نمایید، ابعاد سفارشی این بلوک می‌باشد و لبه‌های محصول هم حتما باید چک شود. همچنین توجه نمایید که اضلاع این بلوک‌ سبک سیمانی باید صاف و دارای گوشه‌های قائم باشد.

بلوک سیمانی سبک نوع متخلخل (CLC)

بلوک‌ بتنی سبک یا CLC به نام متخلخل شناخته می‌شود که این بلوک از بتن سبک سلولی یا فوم بتن تولید می‌گردد. CLC از مخلوط سیمان و دوغاب خاکستر بادی با فوم از پیش ساخته، به وجود می‌آید.
استفاده از بلوک‌های CLC مزیت‌های زیادی دارد که شامل: وزن سبک، قیمت مناسب، سازگاری با طبیعت، عایق صوتی‌ و ‌حرارتی و.. می‌شود.

بلوک سیمانی سبک نوع گازی

بلوک گازی، از جنس بتن سبکی می‌باشد که از سیمان و آهک ساخته شده است. وزن سبک این نوع بتن‌ سبب شده است که از این محصول برای کم کردن وزن بنا استفاده کنند. علاوه بر این، با توجه به اینکه چنین بلوک‌هایی یک عایق خوب محسوب می‌شوند، می‌توان از آن‌ها جهت کاهش هزینه‌های انرژی هم استفاده کرد. چنین بلوک‌هایی در مقابل آتش هم مقاومت بسیار زیادی از خود نشان می‌دهند و برای حفظ استحکام بلوک‌های گاز سبک، از چسب و بعضی از مواد تقویت کننده استفاده می‌کنند که منجر به حفظ استحکام پایه آن خواهد شد. یکی از خصوصیات منحصر به فرد این نوع بلوک سیمانی قابلیت بازیافت آن است.

معایب استفاده از بلوک گازی سبک

استفاده از این نوع بلوک‌ها علاوه بر مزیت‌های فراوان، معایبی هم دارد. برای مثال تخلخل زیاد این بلوک‌ها، انجام کارهای زیبایی مثل رنگ آمیزی را با مشکل روبرو کرده است. به خاطر داشته باشید که این بلوک‌ها برای مناطق مرطوب مناسب نمی‌‌باشند و در صورت استفاده باید حتما از یک لایه عایق بر روی آن استفاده نمایید.
بلوک‌ گازی سبک به دو دسته اتوکلاو و غیر اتوکلاو تقسیم می‌گردد که بلوک‌های اتوکلاو شده به نام AAC و بلوک‌های غیر اتوکلاو به نام NAAC شناخته شده‌اند و بهای تمام شده تولید بلوک اتوکلاو شده نیز کمتر است. در ساخت چنین بلوک‌هایی از حرارت خود مواد استفاده می‌کنند، بنابراین کیفیت محصول حفظ شده و هزینه تولید آن مقرون به صرفه می‌باشد. اگر در حین تولید و نصب این نوع بلوک‌ها اقدامات فنی مناسبی انجام نگیرد، امکان دارد در حین استفاده بشکند و منجر به انقباض و انبساط حرارتی گردد.

بلوک سیمانی سبک نوع سه‌ جداره

بلوک‌ سه جداره یک نوع بلوک‌ سبک می‌باشد که جای دو دیواره درونی و بیرونی، سه جداره دارد. این جدار جدید میان دو جدار درونی و بیرونی قرار می‌گیرد و منجر به کاربردی‌تر شدن این بلوک خواهد شد. از بلوک‌های سه جداره با وزن کم در ساخت دیوار بیرونی و گاهی درونی استفاده می‌کنند. بر اساس نوع مواد اولیه، این بلوک به دو گروه تقسیم می‌شود که شامل: بلوک سیمانی سه جداره با پوکه صنعتی و بلوک‌ سیمانی سه جداره با پوکه معدنی می‌شود و بلوک‌های سه جداره سبک وزن جزو دسته‌‌های صنعتی می‌باشند.
علاوه بر این در ساخت بلوک‌ سیمانی سبک سه جداره از دانه‌ سیمان نوع دو و ماسه بادی هم استفاده می‌‌کنند. این محصول به وسیله دستگاه نیمه اتوماتیک بر روی نوار بتنی تولید می‌‌گردد که استفاده از آن در دیوار‌هایی که در آن بلوک‌های دوجداره ضعف نسبی نشان می‌دهند، مناسب می‌باشد.

بلوک سیمانی سبک کام و زبانه دار

این بلوک‌های سیمانی با اضافه کردن هوا به مخلوط آب و سیمان تولید می‌شوند که در ابعاد و اندازه‌های متنوعی قابل تهیه هستند. قابل توجه است که در استانداردهای ملی، داشتن کام در بلوک‌ها توصیه می‌گردد و همچنین بر اساس گزارشات دوره‌ای ارائه شده در گواهی فنی به وسیله راهداری مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی، بلوک هم می‌تواند، زبانه‌هایی برای ایجاد سایر اتصالات داشته باشد.
همچنین استفاده از این نوع بلوک در موقعیت‌هایی که آتش سوزی امکان‌پذیر است، بسیار مرسوم می‌باشد، چرا که این نوع بلوک در مقابل آتش سوزی و گرمای بسیار زیاد از خود مقاومت بالایی نشان می‌دهد. از دیگر مزیت‌های حضور کام و زبانه در این بلوک سیمانی می‌‌شود به موارد زیر اشاره نمود.

• بالا رفتن سرعت اجرای دیوار
• سهولت در برداشتن دیوار
• یکپارچگی و مقاومت بیشتر در مقابل زلزله

بلوک سبک پوکه‌ای چیست؟

بلوک سبک پوکه‌ای نوعی بلوک سیمانی سبک است که از پوکه به عنوان ماده پرکننده اصلی تشکیل شده‌است. پوکه یک نوع سنگ طبیعی با ساختار سبک و سوراخ است که به دلیل ویژگی‌های خود به عنوان ماده پرکننده در تولید بلوک‌های سبک مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ویژگی‌های بلوک سبک پوکه‌ای عبارتند از:

1. وزن بسیار کم: از آنجایی که پوکه یک ماده خیلی سبک است، بلوک‌های ساخته شده با استفاده از پوکه دارای وزن بسیار کمی هستند. این ویژگی موجب می‌شود که از آن‌ها برای کاربردهایی که نیاز به کاهش وزن و یا وزن محدودی دارند استفاده کنند.

2. عایق حرارتی: بلوک‌های سبک پوکه‌ای دارای خواص عایق حرارتی بالایی هستند که می‌توانند به بهبود کارایی انرژی ساختمان‌ها کمک بسیاری کنند.

3. سبکی و آسانی در نصب: بلوک‌های سبک پوکه‌ای به دلیل وزن سبک‌شان برای حمل و نصب در مقایسه با بلوک‌های سیمانی سنتی بسیار آسان‌تر هستند.

4. مقاومت مکانیکی: این بلوک‌ها معمولاً دارای مقاومت مکانیکی پایین‌تری نسبت به بلوک‌های سیمانی سنگین هستند و به عنوان ماده ساختمانی با بار زنده کم‌تر استفاده می‌شوند.

5. کاربردها: بلوک‌های سبک پوکه‌ای معمولاً در دیوارهای داخلی، دیوارهای تقسیم‌کننده، و پروژه‌های ساختمانی که به وزن کم‌تری نیاز است و عایق‌های حرارتی مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرند.

 خرید آنلاین مصالح ساختمان از فروشگاه مصالح ساختمان IAG

برای استعلام قیمت بلوک سیمانی سبک و خرید بلوک سیمانی سبک و سایر دسته بندی محصولات مصالح ساختمان از لینک های مربوطه با یک کلیک اقدام نمایید.

✔️ بلوک سیمانی سبک 

✔️ بلوک سیمانی سنگین

✔️ شن و ماسه         

✔️ پوکه معدنی وصنعتی